Chat with us, powered by LiveChat ALGEMENE VOORWAARDEN CIALONA EXPO B.V. - Cialona Expo Standbouw

ALGEMENE VOORWAARDEN CIALONA EXPO B.V.

ALGEMEEN

Artikel 1
In deze algemene voorwaarden wordt verstaan onder Cialona Expo B.V.: Ieder die diensten verricht onder toepasselijkheidsverklaring van deze algemene voorwaarden.
De werking van deze algemene voorwaarden heeft betrekking zowel als op de offerte van Cialona Expo B.V. en de al dan niet acceptatie daarvan door de opdrachtgever als op de aldus tot stand gekomen overeenkomst.
Onder het begrip “werk” zijn ook leveringen van afzonderlijk materiaal in huur of koop begrepen.

OFFERTE, PRIJSAANPASSING

Artikel 2
1. Offertes worden gedurende één maand gestand gedaan, tenzij de offerte anders vermeldt.
2. De overeenkomst komt tot stand zodra de acceptatie van de offerte Cialona Expo B.V. heeft bereikt.
3. Indien in de acceptatie voorbehouden of wijzigingen ten opzichte van de offerte worden
aangebracht, komt in afwijking van het in het vorige lid bepaalde de overeenkomst pas tot stand zodra Cialona Expo B.V. aan de opdrachtgever heeft bericht met deze afwijkingen van de offerte in te stemmen.
4. Offertes geschieden schriftelijk.
5. Afwijken van deze algemene voorwaarden zijn slechts van kracht indien zij schriftelijk zijn overeengekomen afwijkingen gelden nimmer meer dan voor één opdracht.
Artikel 3
1. Van de offerte van Cialona Expo B.V. maakt deel uit een beschrijving volgens hetwelk Cialona Expo B.V. verplicht is het werk uit te voeren en op te leveren.
2. De opdrachtgever dient zoveel mogelijk beschikbaar te zijn voor overleg ter zake van de uitvoering van het ontwerp van het werk en de uitvoering van de in lid 1 bedoelde omschrijving.
3. In de in lid 1. bedoelde beschrijving nog keuzemogelijkheden inhoudt voor de uitvoering van het ontwerp, dient de opdrachtgever Cialona Expo B.V. tijdig van de door hem gemaakte keuzes op de hoogte te brengen. Ingeval voormelde mededeling door de opdrachtgever niet tijdig plaatsvindt, is Cialona Expo B.V. niet aansprakelijk voor de daaruit voortvloeiende vertraging en/of schade.
4. Het na het tot stand komen van de overeenkomst overeengekomen meerwerk en de gevolgen hiervan voor de offerte zullen door Cialona Expo B.V. worden bevestigd. Indien de opdrachtgever niet binnen een week na ontvangst van vorenbedoelde schriftelijke bevestiging reageert, wordt hij geacht met deze schriftelijke bevestiging in te stemmen.

Artikel 4
Cialona Expo B.V. is gerechtigd, hetzij een evenredige prijsverhoging aan de opdrachtgever in rekening te brengen, hetzij de overeenkomst te annuleren ingeval van oorlog en/of indien na de datum van het tot stand komen van de overheidslasten, sociale lasten, belastingen en heffingen een verhoging ondergaan of nieuwe ontstaan, alsmede bij wijziging van de valutaverhouding, prijsstijgingen van materialen en andere door externe omstandigheden veroorzaakte verhogende factoren, ook al geschiedt dit ingevolgde reeds bij de opdrachtbevestiging te voorziene omstandigheden.

KOSTEN/VERGOEDINGEN

Artikel 5
1. Indien geen overeenkomst tot stand komt tussen Cialona Expo B.V. en de opdrachtgever is deze laatste gehouden alle kosten van ter voorbereiding van deze overeenkomst gemaakte foto’s, ontwerpen, maquettes, modellen, tekeningen etc. te betalen aan Cialona Expo B.V..
2. Indien wel een overeenkomst tot stand komt zij de in lid 1 bedoelde kosten inbegrepen in de overeenkomen prijs.
3. Indien geen overeenkomst tot stand komt, doch de opdrachtgever van het ontwerp geheel of gedeeltelijk gebruik wenst te maken ter uitvoering in eigen beheer of door derden, is hij daarvoor aan Cialona Expo B.V. een in redelijkheid door laatstgenoemde vast te stellen vergoeding verschuldigd.
INSPECTIE
Artikel 6
1. De opdrachtgever is verplicht het op te leveren werk vóór de opening van de beurs of het evenement te inspecteren op de goede conditie ervan.
2. Reclames dienen bij het inspecteren, onverwijld aan Cialona Expo B.V. te worden gemeld. Daarin wordt zo spoedig mogelijk door Cialona Expo B.V. voorzien, waarna wederom inspectie plaatsvindt met overeenkomstige toepassing van lid 1.
3. Ingeval niet tijdig inspectie plaatsvindt of bij afwezigheid van reclames na tijdige inspectie, heeft Cialona Expo B.V. voldaan aan zijn verplichtingen tot oplevering.

OPLEVERING, EIGENDOM

Artikel 7
1. Na de oplevering is de opdrachtgever gerechtigd het werk in gebruik te nemen. De opdrachtgever is verplicht het werk, voor zover dit niet zijn eigendom is, aan Cialona Expo B.V. af te leveren in de staat waarin het opgeleverd was, zo spoedig mogelijk na afloop van de beurs of het evenement doch ten hoogste 12 uur daarna.
2. Cialona Expo B.V. is verplicht het af te leveren werk te inspecteren op de goede conditie ervan. Het bepaalde in artikel 6 is van overeenkomstige toepassing.
3. Het opgeleverde werk blijft eigendom van Cialona Expo B.V., evenals het auteursrecht op het ontwerp, de ter voorbereiding gemaakte foto’s, ontwerpen, maquettes, modellen, tekeningen etc., een en ander voor zover uit de offerte niet het tegendeel blijkt.
4. Blijkt uit de offerte dat het werk in eigendom wordt overgedragen aan de opdrachtgever, dan geschiedt deze eigendomsoverdracht bij en door de oplevering, onverminderd het in lid 5 bepaalde.
5. Ingeval het werk bestemd is om in eigendom aan de opdrachtgever te worden overgedragen, behoudt Cialona Expo B.V. zicht die eigendom voor tot het tijdstip waarop het gehele uit hoofde van de overeenkomst verschuldigde bedrag is betaald, in welk geval de eigendom overgaat ter gelegenheid van de laatste betaling. Zolang de eigendom van het werk niet naar de opdrachtgever is overgegaan is deze niet bevoegd het werkt of delen daarvan te verpanden of aan derden daarop enig ander recht te verlenen.

RISICO

Artikel 8
1. Na oplevering is het gehele werk volledig voor rekening en risico van de opdrachtgever tot het moment van aflevering door deze aan Cialona Expo B.V..
2. De opdrachtgever is verplicht iedere vermissing, diefstal, verlies of beschadiging met betrekking tot in het werk gebruikte goederen van Cialona Expo B.V. ten spoedigste aan Cialona Expo B.V. te berichten en is gehouden de schade aan die goederen ontstaan, volledig te vergoeden, ongeacht de oorzaak daarvan.
3. De schadevergoeding bedraagt ten hoogste de nieuwwaarde, onverminderd de verdere aansprakelijkheid van de opdrachtgever voor schade, opkomend aan de zijde van Cialona Expo B.V. wegens het niet, niet-tijdig of niet-behoorlijk afleveren van het werk door het zich voordoen van omstandigheden als bedoeld in lid 2.
Artikel 9
1. Goederen van de opdrachtgever, die bestemd zijn om te worden gebruikt bij het ontwerpen van het werk of overeenkomstig de bepalingen van het bestek bestemd zijn om te worden gebruikt bij de uitvoering van het werk, dienen door de opdrachtgever bij Cialona Expo B.V. of op de plaats van het werk ter beschikking van Cialona Expo B.V. gesteld te worden.
2. De opdrachtgever is aansprakelijk voor alle schade opkomend aan de zijde van Cialona Expo B.V. en voortvloeiend uit het niet, niet-tijdig of niet-behoorlijk nakomen van de verbintenis strekkende tot het ter beschikking van Cialona Expo B.V. van de in lid 1 bedoelde goederen, ongeacht de oorzaak van het niet, niet-tijdig of niet-behoorlijk nakomen.
3. De goederen van de opdrachtgever, die overeenkomstig de bepalingen van het bestek bestemd zijn om te worden gebruikt bij de uitvoering van het werk, alsmede de goederen van de opdrachtgever welke bestemd zijn om in, aan, op of bij het werk te worden tentoongesteld, zullen door Cialona Expo B.V. slechts naar de plaats van het werk worden vervoerd, indien zulks schriftelijk is overeengekomen. Daarbij wordt tevens bepaald ten laste van welke partij de kosten van dit vervoer komen.
4. Tijdens het vervoer als in lid 3 bedoeld alsmede tijdens het laden, het lossen en het verblijf in de tentoonstellingsruimte is het risico van die goederen geheel voorde opdrachtgever. Cialona Expo B.V. is niet tot enige uitkering aan de opdrachtgever gehouden in geval van vermissing, diefstal of beschadiging van de goederen, tenzij de oorzaak daarvan bestaat in opzet of grove schuld van Cialona Expo B.V..
5. In de gevallen dat de goederen van de opdrachtgever door Cialona Expo B.V. tegelijk met goederen van deze laatste worden vervoerd, is de opdrachtgever aansprakelijk voor alle schade die ontstaat aan goederen, transportmiddelen of personen in dienst van Cialona Expo B.V. ten gevolge van enig gebrek, hoe ook genaamd, aan de goederen van de opdrachtgever. De opdrachtgever vrijwaart bovendien Cialona Expo B.V. voor de aansprakelijkheid tot vergoeding van de schade opkomend aan de zijde van derden ten gevolge van zo’n gebrek.
6. De kosten van in- en uitpakken, montage en demontage van de in lid 1 bedoelde goederen zijn voor rekening van de opdrachtgever.

Artikel 10
Cialona Expo B.V. is niet aansprakelijk voor schade bij de opdrachtgever en/of derden, hetzij voortkomende uit het niet, niet-tijdig of niet-behoorlijk nakomen van de verbintenis strekkende tot het ontwerpen van het werk of tot uitvoering en in gebruik geving van het werk, tenzij ten gevolge van enig gebrek hoe ook genaamd en wanneer ook ontstaan aan het werk, hetzij ten gevolgde van enige andere oorzaak verband houdende met de overeenkomst tussen partijen, tenzij veroorzaakt door opzet of grove schuld van Cialona Expo B.V..

OVERMACHT

Artikel 11
1. De tussen partijen overeengekomen opleveringstermijn wordt verlengd met de periode, gedurende welke Cialona Expo B.V. door overmacht is verhinderd aan zijn verplichtingen te voldoen.
2. Van overmacht aan de zijde van Cialona Expo B.V. is sprake, indien deze na het tot stand komen van de overeenkomst verhinderd wordt aan zijn verplichtingen uit de overeenkomst of aan de voorbereiding daarvan te voldoen ten gevolge van oorlog, oorlogsgevaar, burgeroorlog, oproer, molest, brand, waterschade, overstroming, werkstaking, bedrijfsbezetting, uitsluiting, overheidsmaatregelen, defecten aan machinerieën, storingen in de levering van energie en als gevolg van tekortkoming en de nakoming van zijn verbintenis door de organisator van de beurs of het evenement of door de exploitant van de daarvoor bestemde lokaliteit; alle zowel in het bedrijf van Cialona Expo B.V. als bij derden, van wie Cialona Expo B.V. de benodigde materialen of grondstoffen geheel of gedeeltelijk moet betrekken, evenals bij opslag of gedurende transport, al dan niet in eigen beheer, en voorts door alle overige oorzaken buiten de schuld of de risicosfeer van Cialona Expo B.V. ontstaan.
3. Indien door overmacht de oplevering meer dan twee maanden wordt vertraagd, zijn zowel de opdrachtgever als Cialona Expo B.V. bevoegd de overeenkomst als beëindigd te beschouwen. Ook in geval van overmacht de oplevering zodanig wordt vertraagd dat oplevering niet vóór de opening van de beurs of het evenement kan plaatsvinden, zijn zowel de opdrachtgever als Cialona Expo B.V. bevoegd de overeenkomst als beëindigd te beschouwen. In beide gevallen heeft Cialona Expo B.V. slechts recht op vergoeding van de door hem gemaakte kosten.

BETALING

Artikel 12
1. Betaling van de tussen partijen overeengekomen prijs dient te geschieden binnen dertig dagen na factuurdatum, tenzij anders is overeengekomen. Zulks laat onverlet de bevoegdheid van Cialona Expo B.V. om tijdens de uitvoering of in het gebruik van het werk door de opdrachtgever de betaling van een voorschot op die prijs te vorderen. Betaling van dit voorschot dient te geschieden binnen tien dagen nadat het desbetreffende bedrag bij factuur in rekening is gebracht.

2. Betaling van al hetgeen uit hoofde van deze voorwaarden anders dan wegens lid 1 is verschuldigd, dient te geschieden binnen tien dagen nadat het desbetreffende bedrag bij factuur in rekening is gebracht.
3. Indien de betalingen bedoeld in leden 1 en 2 niet binnen de betalingstermijnen hebben plaatsgevonden, is de opdrachtgever van rechtswege in gebreke en over het openstaande gedeelte van het factuurbedrag vanaf de vervaldatum der betaling, zonder voorafgaande ingebrekestelling, 1% rente per maand verschuldigd aan Cialona Expo B.V., een gedeelte van een maand voor een volle gerekend.

ONTBINDING

Artikel 13
1. De overeenkomst wordt ontbonden zonder rechterlijke tussenkomst en zonder dat enige ingebrekestelling zal zijn vereist, op het tijdstip, waarop de opdrachtgever in staat van faillissement wordt verklaard, surseance van betaling aanvraagt, of door beslaglegging , onder curatelestelling of anderszins de beschikkingsbevoegdheid over zijn vermogen of delen ervan verliest.
2. Door de ontbinding worden over en weer bestaande vorderingen onmiddellijk opeisbaar. De opdrachtgever is aansprakelijk voor de door Cialona Expo B.V. geleden schade, onder meer bestaande uit winstderving en transportkosten.

INVORDERINGSKOSTEN, ONDERPAND

Artikel 14
Alle gerechtelijke en buitengerechtelijke kosten, noodzakelijk ter invordering, komen geheel voor rekening van de opdrachtgever.

Artikel 15
Tot zekerheid voor betaling van al hetgeen de opdrachtgever aan of ten behoeve van Cialona Expo B.V. verschuldigd is, heeft deze laatste een retentierecht op alle goederen van de opdrachtgever, die bij het ontwerpen of bij de uitvoering van het werk gebruikt zijn of die daarin, daaraan of daarop of daarbij tentoongesteld zijn.

TOEPASSELIJK RECHT

Artikel 16
Op alle door Cialona Expo B.V. af te sluiten overeenkomsten is het Nederlands recht van toepassing.

Menu