Chat with us, powered by LiveChat

ALGEMENE VOORWAARDEN CIALONA EXPO B.V.

Artikel 1: Definities

1.1 In de Algemene Verkoop- en Leveringsvoorwaarden ten behoeve van Cialona Expo B.V. wordt onder de volgende begrippen verstaan:
– ‘Algemene Voorwaarden’: deze algemene voorwaarden;
– ‘Cialona’: Cialona Expo B.V., geregistreerd bij de Kamer van koophandel onder nummer 17106005 en statutair gevestigd te Helmond;
– ‘Event’: een beurs, tentoonstelling, congres, evenement of andere vorm van Live Communication;
– ‘IE-rechten’: rechten op intellectuele creaties, zoals auteursrecht, merkenrecht, modellenrecht, handelsnamenrecht, databankenrecht en octrooirecht;
– ‘Live Communication’: ‘business to business’ en ‘business to consumer’ evenementen, waar personen of groepen van personen elkaar (fysiek) ontmoeten, die georganiseerd worden met het doel te informeren, kennis te verkrijgen of over te dragen, dan wel transacties voor te bereiden en/of te verrichten;
– ‘Ontwerp’: werk dat Cialona ter voorbereiding op de uitvoering van de Opdracht heeft verricht, zoals het maken van tekeningen, schetsen, modellen en maquettes;
– ‘Opdracht’: opdracht die Cialona op grond van de Overeenkomst voor Opdrachtgever dient te verrichten, daaronder begrepen de levering van diensten en zaken bij verkoop en/of verhuur;
– ‘Opdrachtgever’: iedere natuurlijke- of rechtspersoon die met Cialona in contact treedt in verband met een mogelijk te sluiten Overeenkomst of met Cialona een Overeenkomst heeft gesloten;
– ‘Overeenkomst’: overeenkomst tussen Cialona en de Opdrachtgever op grond waarvan Cialona in opdracht van Opdrachtgever een Opdracht uitvoert;
– ‘Partij’: Cialona of Opdrachtgever afzonderlijk;
– ‘Partijen’: Cialona en Opdrachtgever gezamenlijk;
– ‘Schriftelijk’: schriftelijk of per e-mail

Artikel 2: Algemeen

2.1 De Algemene Voorwaarden zijn van toepassing op alle aanbiedingen, offertes en Overeenkomsten, alsmede op alle overige rechtsbetrekkingen tussen Partijen in dit verband.

2.2 Eventuele afwijkingen van of aanvullingen op de Algemene Voorwaarden zijn slechts geldig indien deze uitdrukkelijk Schriftelijk door Partijen worden overeengekomen. De overeengekomen afwijkingen of aanvullingen gelden slechts eenmaal. Indien tussen Partijen op een later moment een andere Overeenkomst tot stand komt, dan geldt de onderhavige versie van de Algemene Voorwaarden.

2.3 Indien een bepaling uit de Algemene Voorwaarden nietig is, vernietigd wordt of op andere gronden daarop door Partijen geen beroep kan worden gedaan, heeft Cialona het recht deze bepaling te vervangen door een wel geldige en afdwingbare bepaling, waarbij het doel en de strekking van de oorspronkelijke bepaling zoveel mogelijk in acht wordt genomen. De overige bepalingen blijven in dat geval onverkort van kracht.

2.4 Als tussen de inhoud van de verschillende taalversies van deze Algemene Voorwaarden een discrepantie zou blijken te bestaan, prevaleert de tekst van de Nederlandstalige versie boven de vertaalde versies

Artikel 3: Offertes, totstandkoming Overeenkomst en verplichtingen Opdrachtgever

3.1 Tenzij de offerte anders vermeldt, hebben alle offertes een geldigheidsduur van 30 (dertig) dagen.

3.2 Offertes worden Schriftelijk uitgebracht.

3.3 De Overeenkomst komt alleen tot stand als de offerte binnen de in artikel 3.1 genoemde termijn Schriftelijk is geaccepteerd en deze acceptatie Cialona binnen de in 3.1 genoemde termijn heeft bereikt.

3.4 Indien in de acceptatie voorbehouden en/of wijzigingen ten opzichte van de oorspronkelijk door Cialona uitgebrachte offerte zijn aangebracht, dan komt de Overeenkomst in afwijking van het in lid 3 van dit artikel bepaalde pas tot stand op het
Cialona Expo B.V. Algemene verkoopvoorwaarden versie maart 2020 Pagina 2
moment dat Cialona Opdrachtgever Schriftelijk heeft bericht met deze voorbehouden en/of afwijkingen in te stemmen.

3.5 Een beschrijving van de Opdracht maakt deel uit van de offerte. Als de beschrijving keuzemogelijkheden biedt voor de wijze waarop de Opdracht zal worden uitgevoerd, dan dient Opdrachtgever Cialona vóór of bij acceptatie van de offerte te informeren over de door hem gemaakte keuze(s). Als Opdrachtgever zijn keuze(s) na acceptatie van de offerte kenbaar maakt, dan bindt dit Cialona niet voordat zij hier zelf mee instemt. Cialona is niet aansprakelijk voor eventuele schade van Opdrachtgever in het geval Cialona niet akkoord is met de ná acceptatie door Opdrachtgever gemaakte keuze(s).

3.6 Eventueel later gemaakte aanvullende afspraken of wijzigingen, alsmede (mondelinge) toezeggingen door en/of afspraken met ondergeschikten en/of werknemers van Cialona, binden Cialona niet dan nadat en voor zover zij door Cialona Schriftelijk zijn bevestigd.

3.7 Opdrachtgever zorgt ervoor dat Cialona tijdig beschikking krijgt over alle nuttige en noodzakelijke informatie, documenten en gegevens die Cialona voor het uitvoeren van de Opdracht nodig heeft. Opdrachtgever is aansprakelijk voor de schade die Cialona lijdt en alle extra kosten die Cialona moet en/of heeft moeten maken als gevolg van het niet tijdig kunnen beschikken over de hiervoor genoemde informatie.

3.8 Tenzij Partijen Schriftelijk anders overeenkomen is Cialona niet gehouden de Opdracht en/of mededelingen, tekeningen, berekeningen, beramingen e.d. van Opdrachtgever en – voor zover aan de orde – de functionele geschiktheid van door of namens Opdrachtgever voorgeschreven materialen op juistheid te controleren. Opdrachtgever garandeert dat de door hem aan Cialona verstrekte informatie juist en volledig is. Tekeningen, berekeningen en beramingen worden door Opdrachtgever steeds voorzien van de datum waarop deze door Opdrachtgever uitgegeven zijn.

3.9 Cialona is nooit aansprakelijk voor tekortkomingen in de dienstverlening die het gevolg zijn van onjuiste of onvolledige
informatie afkomstig van Opdrachtgever. Opdrachtgever is aansprakelijk voor de schade die voortvloeit uit het feit dat de door Opdrachtgever aan Cialona verstrekte informatie onjuist of onvolledig is. Opdrachtgever vrijwaart Cialona voor elke aanspraak van derden met betrekking tot het gebruik van door of namens Opdrachtgever verstrekte tekeningen, berekeningen, beramingen en andere gegevens.

3.10 Cialona bevestigt het overeengekomen meerwerk Schriftelijk voorafgaand aan de uitvoering daarvan. Bezwaren tegen de inhoud van de Schriftelijke bevestiging moeten Schriftelijk bij Cialona worden ingediend. Bedraagt de termijn tussen de bevestiging van het meerwerk door Cialona en de uitvoering daarvan minder dan 8 (acht) dagen, dan dient Opdrachtgever bezwaren tegen het meerwerk uiterlijk vóór de uitvoering van het meerwerk Schriftelijk bij Cialona in te dienen. Maakt Opdrachtgever binnen de genoemde termijn geen bezwaar , dan wordt (de juistheid van) de Schriftelijke bevestiging van het meerwerk geacht door Opdrachtgever te zijn aanvaard.

3.11 Tenzij Partijen Schriftelijk anders zijn overeengekomen wordt meerwerk uitgevoerd tegen de prijzen die gelden bij het aangaan van de Overeenkomst, dit met in achtneming van artikel 5 van de Algemene Voorwaarden.

Artikel 4: Annulering of wijziging

4.1 Bij gehele of gedeeltelijke annulering van een Overeenkomst door Opdrachtgever, is Cialona bevoegd alle kosten die zij reeds in het kader van de uitvoering daarvan heeft gemaakt, met een minimum van 30% van het totale geoffreerde bedrag, bij Opdrachtgever in rekening te brengen.

4.2 Indien een Overeenkomst op verzoek van Opdrachtgever en in onderling overleg wordt gewijzigd, is Cialona gerechtigd de door deze wijziging veroorzaakte extra kosten bij Opdrachtgever in rekening te brengen. De oorspronkelijke overeengekomen levertijd zal in geval van wijziging niet meer van kracht zijn.

4.3 Cialona kan een offerte of een Overeenkomst uitsluitend annuleren, indien zij de beoogde annulering uiterlijk binnen 30 (dertig) kalenderdagen na de datum waarop
Cialona Expo B.V. Algemene verkoopvoorwaarden versie maart 2020 Pagina 3
de offerte is uitgebracht, dan wel binnen 8 (acht) dagen na de datum waarop de Overeenkomst tot stand is gekomen, Schriftelijk aan Opdrachtgever kenbaar maakt.

4.4 Bij gedeeltelijke annulering blijft de offerte of Overeenkomst voor het restant intact.

Artikel 5: Prijzen

5.1 De prijzen voor de Opdracht zijn de prijzen zoals die in de offerte zijn weergegeven, tenzij zich omstandigheden na de totstandkoming van de Overeenkomst maar voor het uitvoeren van de Opdracht voordoen die tot een wijziging van de prijzen leiden.

5.2 Tenzij Schriftelijk anders vermeld, zijn de prijzen van Cialona: – gebaseerd op de ten tijde van het uitbrengen van de offerte geldende hoogte van inkoopprijzen, vrachtkosten, verzekeringspremies en andere kosten; – gebaseerd op levering vanaf het vestigingsadres, magazijn of andere opslagplaats van Cialona; – gebaseerd op de ten tijde van het uitbrengen van de offerte geldende lonen, salarissen en sociale lasten; – gebaseerd op de ten tijde van het uitbrengen van de offerte geldende prijzen van grond- en hulpstoffen; – gebaseerd op de ten tijde van het uitbrengen van de offerte geldende door derden aan Cialona berekende prijzen; – alle kosten die derden na aanvang van de Opdracht en in het kader van de Opdracht bij Cialona in rekening brengen, komen voor rekening van Opdrachtgever; – exclusief btw en de op dat moment ingevoerde in- en uitvoerrechten, andere belastingen, heffingen en rechten in binnen- en buitenland; – vermeld in euro’s. Eventuele koerswijzigingen worden doorberekend.

5.3 Indien zich een wijziging van omstandigheden of verhoging van een of meer kostprijsbepalende factoren na het uitbrengen van de offerte voordoet, is Cialona gerechtigd deze wijziging door te berekenen aan Opdrachtgever. Cialona is hiertoe uitsluitend gerechtigd voor zover de verhoging Cialona ten tijde van het uitbrengen van de offerte in redelijkheid niet bekend kon zijn. Cialona maakt een wijziging van de
overeengekomen prijs Schriftelijk bekend onder opgave van de meerkosten.

5.4 Indien Cialona de overeengekomen prijzen verhoogt als bedoeld in lid 3 van dit artikel, is Opdrachtgever bevoegd de Overeenkomst binnen 8 (acht) dagen na de datum waarop Cialona dit Schriftelijk heeft medegedeeld bij aangetekend schrijven en derhalve zonder gerechtelijke tussenkomst geheel of gedeeltelijk te ontbinden. In dat geval heeft Cialona geen recht op een schadevergoeding. Indien Cialona al gedeeltelijk aan haar verplichtingen uit de Overeenkomst heeft voldaan, is zij gerechtigd het reeds geleverde c.q. het leverbare deel afzonderlijk te factureren en is Opdrachtgever gehouden deze factuur te voldoen.

5.5 Bij samengestelde offertes bestaat geen verplichting tot levering van een gedeelte van de totale prestatie tegen het voor dit gedeelte in de offerte vermelde bedrag of tegen een evenredig gedeelte van de voor het geheel opgegeven prijs.

Artikel 6: Kosten en vergoedingen

6.1 Indien geen Overeenkomst tot stand komt, maar Opdrachtgever van het Ontwerp geheel of gedeeltelijk gebruik wenst te maken, in eigen beheer of door derden, dan is hem dat uitsluitend toegestaan indien Cialona daar Schriftelijk toestemming voor heeft gegeven en indien Opdrachtgever de door Cialona vast te stellen vergoeding heeft betaald.

Artikel 7: Levering 

7.1 De levering van de overeengekomen diensten en zaken vangt aan op het in de offerte of in de Schriftelijke bevestiging als genoemd in artikel 3.4 van deze Algemene Voorwaarden vermelde tijdstip.

7.2 De door Cialona opgegeven levertijden zijn geen fatale termijnen. De door Cialona opgegeven levertijden zijn gebaseerd op de ten tijde van het verzenden van de offerte dan wel de bevestiging als genoemd in artikel 3.4 van deze Algemene Voorwaarden geldende werkomstandigheden. Indien buiten schuld van Cialona vertraging ontstaat, wordt de levertijd voor zover nodig verlengd. De levertijd wordt tevens verlengd indien de vertraging aan de zijde van Cialona is ontstaan
Cialona Expo B.V. Algemene verkoopvoorwaarden versie maart 2020 Pagina 4
ten gevolge van het niet voldoen door Opdrachtgever van enige voor Opdrachtgever uit de Overeenkomst voortvloeiende verplichting of van de Opdrachtgever te vergen medewerking.

7.3 Indien levering niet plaats kan vinden op de overeengekomen wijze door oorzaken die te wijten zijn aan Opdrachtgever, is Cialona gerechtigd om de kosten die dit met zich meebrengt aan Opdrachtgever in rekening te brengen

Artikel 8: Inspectie en volbrenging opdracht

8.1 Opdrachtgever is verplicht om te inspecteren of de Opdracht uitgevoerd is conform de beschrijving van de Opdracht. Cialona brengt Opdrachtgever er mondeling of Schriftelijk van op de hoogte wanneer zij verwacht dat de Opdracht volledig zal zijn uitgevoerd en wanneer de inspectie plaats zal vinden.

8.2 Reclames dienen tijdens de inspectie onverwijld aan Cialona te worden gemeld. Indien de reclame als juist wordt beschouwd, zal Cialona binnen een redelijke termijn tot herstel overgaan. Hierna zal opnieuw inspectie plaatsvinden conform het bepaalde in artikel 8.1.

8.3 De Opdracht wordt als volbracht en door Opdrachtgever geaccepteerd beschouwd indien Opdrachtgever verzuimt om bij de aangekondigde inspectie aanwezig te zijn of indien tijdens de inspectie niet wordt gereclameerd.

Artikel 9: Eigendom

9.1 Tenzij Schriftelijk anders is overeengekomen, blijven de in het kader van de uitvoering van de Opdracht geleverde zaken en/of het ter beschikking gestelde na volbrenging van de Opdracht eigendom van Cialona.

9.2 Tenzij Schriftelijk anders is overeengekomen, is Opdrachtgever verplicht de in lid 1 van dit artikel genoemde zaken aan Cialona op eigen kosten en uiterlijk binnen 12 (twaalf) uur na afloop van het Event aan Cialona te retourneren. De zaken dienen in dezelfde staat te verkeren als waarin zij verkeerden bij levering daarvan door Cialona.

9.3 Indien Partijen zijn overeengekomen dat de in het kader van de Opdracht geleverde
zaken in eigendom zullen worden overgedragen aan Opdrachtgever, dan geschiedt de eigendomsoverdracht op het moment waarop Opdrachtgever volledig heeft voldaan aan zijn (betalings-)verplichtingen uit de Overeenkomst en alle vorderingen die voortvloeien uit het niet nakomen van deze Overeenkomst, waaronder de daaruit voortvloeiende schade, rente en kosten.

9.4 Gedurende de periode zoals bedoeld in lid 3 van dit artikel, is het Opdrachtgever verboden om de geleverde zaken te vervreemden, te verpanden of anderszins te bezwaren, te verhuren, uit te lenen of op enige andere wijze uit zijn macht te brengen, behoudens in het kader van zijn normale bedrijfsuitoefening. Opdrachtgever is verplicht de geleverde zaken met de nodige zorgvuldigheid en als herkenbaar eigendom van Cialona te bewaren. Voorts is Opdrachtgever verplicht de geleverde zaken gedurende deze periode afdoende te verzekeren.

9.5 Cialona is gerechtigd de geleverde zaken direct terug te (doen) halen van de plaats waar zij zich bevinden, indien Opdrachtgever tekortschiet in de nakoming van zijn verplichtingen zoals bedoeld in lid 3 van dit artikel. Opdrachtgever zal daaraan alle medewerking verlenen en machtigt Cialona onherroepelijk alle locaties waar de eigendommen van Cialona zich bevinden te betreden. Alle kosten verbonden aan het terughalen van die zaken komen voor rekening van Opdrachtgever. Cialona is eveneens gerechtigd eventuele schade aan zaken op Opdrachtgever te verhalen of eventuele waardevermindering van zaken aan Opdrachtgever in rekening te brengen.

9.6 Indien derden rechten op door Cialona onder eigendomsvoorbehoud geleverde zaken doen gelden of Opdrachtgever weet dat derden voornemens zijn rechten op voornoemde zaken te doen gelden, zal Opdrachtgever Cialona hiervan direct Schriftelijk op de hoogte stellen. Opdrachtgever is tevens verplicht de beslaglegger of derden er Schriftelijk van in kennis te stellen dat betreffende producten eigendom van Cialona zijn en Cialona een afschrift daarvan te verstrekken.

Artikel 10: Facturering en betaling

10.1 Tenzij Schriftelijk anders is overeengekomen, geschiedt betaling binnen 30 (dertig) dagen na factuurdatum.

10.2 Cialona is gerechtigd om van Opdrachtgever gehele of gedeeltelijke vooruitbetaling van de overeengekomen prijs te verlangen. Betaling van dit voorschot dient te geschieden binnen de op de factuur vermelde betalingstermijn. Zolang de gevraagde vooruitbetaling niet is verricht, is Cialona niet tot (verdere) uitvoering van de Overeenkomst verplicht.

10.3 Betaling geschiedt zonder korting of verrekening, tenzij een tegenvordering door Cialona uitdrukkelijk wordt erkend of deze in rechte onherroepelijk is vastgesteld.

10.4 Bij het niet tijdig voldoen aan de betalingsverplichting als genoemd in leden 1 en 2 van dit artikel, is Opdrachtgever van rechtswege in verzuim. Cialona is in dat geval gerechtigd om haar verplichtingen uit de Overeenkomst op te schorten dan wel de Overeenkomst geheel of gedeeltelijk te ontbinden. Daarnaast is Cialona gerechtigd, zonder verdere aankondiging of ingebrekestelling, over de periode waarin Opdrachtgever in verzuim is een rente van 1,5% per maand over het opeisbare bedrag in rekening te brengen, tenzij de wettelijke (handels-)rente hoger is, in welk geval die rente geldt. Een gedeelte van een maand wordt hierbij als een volledige maand gerekend.

10.5 De vordering van Cialona tot betaling door Opdrachtgever is onmiddellijk opeisbaar zodra: a. de betalingstermijn is overschreden; b. Opdrachtgever failliet is verklaard of daartoe een verzoek wordt ingediend of surseance van betaling is aangevraagd; c. Opdrachtgever (vennootschap) wordt ontbonden of geliquideerd; d. Opdrachtgever (natuurlijk persoon) het verzoek doet te worden toegelaten tot de gerechtelijke schuldsanering, onder curatele wordt gesteld of overlijdt.

10.6 Alle gerechtelijke en buitengerechtelijke kosten die Cialona maakt als gevolg van de niet nakoming door Opdrachtgever van diens (betalings-)verplichtingen, komen ten laste van Opdrachtgever.

Artikel 11: Risico

11.1 Na volbrenging van de Opdracht komt het geleverde volledig voor rekening en risico van Opdrachtgever. Het risico gaat terug over op Cialona op het moment van aflevering door Opdrachtgever aan Cialona conform het bepaalde in artikel 9.2 van deze Algemene Voorwaarden.

11.2 Opdrachtgever is verplicht iedere vermissing, diefstal, verlies of beschadiging met betrekking tot de in het kader van de Opdracht geleverde zaken van Cialona onverwijld aan Cialona mede te delen en is gehouden de schade die aan die zaken is ontstaan volledig te vergoeden, ongeacht de oorzaak daarvan.

11.3 Tenzij uitdrukkelijk Schriftelijk anders is overeengekomen, geschiedt het transport bij aflevering aan Cialona als bedoeld in artikel 9.2 van deze Algemene Voorwaarden voor rekening en risico van Opdrachtgever. In dat geval is de aansprakelijkheid van Cialona voor eventuele schade beperkt tot maximaal € 100,-per m³.

11.4 Zaken van Opdrachtgever, die bestemd zijn om te worden gebruikt bij het uitvoeren van de Opdracht, dienen door Opdrachtgever tijdig op het adres van Cialona of op de plaats waar de Opdracht door Cialona moet worden volbracht ter beschikking van Cialona te worden gesteld. Opdrachtgever is aansprakelijk voor alle schade die Cialona lijdt als gevolg van het niet, niet tijdig of niet behoorlijk ter beschikking stellen van genoemde zaken, ongeacht de oorzaak daarvan.

11.5 De zaken van Opdrachtgever dan wel van een derde in geval van huur, die bestemd zijn om te worden gebruikt bij de uitvoering van de Opdracht, alsmede de zaken van Opdrachtgever of een derde die bestemd zijn om in, aan, op of bij het geleverde te worden tentoongesteld, zullen door Cialona slechts naar de plaats van het Event worden vervoerd, indien dat Schriftelijk is overeengekomen. De kosten van dit vervoer komen ten laste van Opdrachtgever, tenzij Schriftelijk anders is overeengekomen.

11.6 Het transport van de in artikel 11.5 van deze Algemene Voorwaarden genoemde zaken, daaronder begrepen het laden en
Cialona Expo B.V. Algemene verkoopvoorwaarden versie maart 2020 Pagina 6
lossen, komt volledig voor rekening en risico van Opdrachtgever.

11.7 In de gevallen dat de zaken van Opdrachtgever door Cialona tegelijk met zaken van laatstgenoemde worden vervoerd, is Opdrachtgever aansprakelijk voor alle schade die ontstaat aan zaken, transportmiddelen of personen in dienst van Cialona als gevolg van enig gebrek aan de zaken van Opdrachtgever.

11.8 Het verblijf van de in lid 4 en 5 van dit artikel genoemde zaken in de ruimte waar het Event plaatsvindt komt volledig voor rekening en risico van Opdrachtgever.

11.9 De kosten van in- en uitpakken, montage en demontage van de in lid 4 van dit artikel bedoelde zaken zijn voor rekening van Opdrachtgever.

11.10 Indien de opslag van de door Opdrachtgever op grond van artikel 9.3 van deze Algemene Voorwaarden in eigendom verkregen zaken bij Cialona onderdeel uitmaakt van de Overeenkomst, dan geldt dat de opslag van de zaken volledig voor rekening en risico van Opdrachtgever komt. Cialona is niet aansprakelijk voor schade van Opdrachtgever die het gevolg is van vermissing, diefstal of beschadiging van de zaken. Opdrachtgever vrijwaart Cialona voor alle aanspraken van derden ter zake van iedere schade veroorzaakt door de Opdrachtgever in eigendom verkregen en bij Cialona in opslag staande zaken.

Artikel 12: Aansprakelijkheid

12.1 Cialona is slechts aansprakelijk voor directe schade van Opdrachtgever ontstaan tijdens of ter gelegenheid van de uitvoering van de Overeenkomst. De totale aansprakelijkheid van Cialona is beperkt tot vergoeding van maximaal het bedrag van de voor de Overeenkomst bedongen prijs (excl. BTW).

12.2 Cialona is nimmer aansprakelijk voor indirecte schade van Opdrachtgever. Onder indirecte schade wordt onder meer, maar niet uitsluitend, verstaan gevolgschade, gederfde winst, verminderde goodwill, geleden verliezen en gemaakte kosten, alsmede gemiste opdrachten en gemiste besparingen, schade door productie- of bedrijfsonderbrekingen of stagnatie.

12.3 Cialona is niet aansprakelijk voor schade veroorzaakt door haar ondergeschikten en/of bij de uitvoering van de Overeenkomst ingeschakelde derden voor wie zij krachtens de wet aansprakelijk is.

12.4 De in dit artikel opgenomen beperkingen van aansprakelijkheid zijn niet van toepassing, indien en voor zover de aansprakelijkheid van Cialona voor de betreffende schade is verzekerd en uitkering onder de betreffende verzekering plaatsvindt. Indien een eigen risico van toepassing is, dan strekt het eigen risico in mindering op het bedrag waarvoor Cialona aansprakelijk is. Cialona is evenwel niet verplicht om rechten onder die verzekering geldend te maken, indien zij door Opdrachtgever aansprakelijk wordt gehouden.

12.5 De vordering tot schadevergoeding van Opdrachtgever is pas opeisbaar nadat Opdrachtgever aan alle betalingsverplichtingen jegens Cialona heeft voldaan.

12.6 Opdrachtgever vrijwaart Cialona voor alle aanspraken van derden ter zake van de door Cialona aan Opdrachtgever geleverde zaken, ongeacht door welke oorzaak of op welk tijdstip die schade is geleden.

12.7 De voorafgaande bepalingen laten enige aansprakelijkheid op grond van dwingend recht onverlet.

Artikel 13: IE- rechten 

13.1 Tenzij Schriftelijk anders is overeengekomen, behoudt Cialona alle IErechten, ongeacht of aan Opdrachtgever voor de vervaardiging ervan kosten in rekening zijn gebracht. Deze gegevens en zaken mogen zonder voorafgaande uitdrukkelijke Schriftelijke toestemming van Cialona niet worden verveelvoudigd, gekopieerd, gebruikt of aan derden getoond.

13.2 Opdrachtgever zal nimmer de IE-rechten van Cialona aanvechten of betwisten, noch pogingen ondernemen om één of meer van deze rechten te registreren of anderszins te zijner gunste bescherming van deze rechten te verkrijgen.

13.3 Opdrachtgever zal Cialona direct informeren, indien hem blijkt dat een derde (mogelijk) inbreuk maakt op de intellectuele eigendomsrechten van Cialona

Artikel 14: Overmacht 

14.1 Onder overmacht aan de zijde van Cialona is sprake indien Cialona verhinderd wordt aan haar verplichtingen uit de Overeenkomst te voldoen als gevolg van omstandigheden die buiten de schuld of risicosfeer van Cialona zijn ontstaan, ook al waren deze ten tijde van het tot stand komen van de Overeenkomst reeds te voorzien. Van overmacht is onder meer sprake in geval van oorlog / oorlogsgevaar, (dreiging van) terrorisme, burgeroorlog, oproer, revolutie, molest, brand, waterschade, overstroming, overheidsmaatregelen, in- en uitvoerbelemmeringen, defecten aan machinerieën, werkstaking, bedrijfsbezetting, uitsluiting, beperkte transportmogelijkheden als gevolg van weersomstandigheden en verkeersstoring, leveranciers en/of onderaannemers van Cialona die niet of niet tijdig voldoen aan hun verplichtingen, storingen in de levering van energie, water en (tele)communicatie services in het bedrijf van Cialona en tekortkoming in de nakoming van zijn verbintenis door de organisator van het Event of door de exploitant van de daarvoor bestemde locatie.

14.2 Zodra een omstandigheid als genoemd in lid 1 van dit artikel zich voordoet of dreigt voor te doen, dan zal Cialona Opdrachtgever daarover direct informeren, onder opgave van de verwachte gevolgen van die omstandigheid voor de nakoming van haar verplichtingen.

14.3 Cialona heeft het recht de nakoming van haar verplichtingen op te schorten in geval en voor de duur van een situatie van overmacht. Indien de periode van overmacht langer duurt dan twee maanden en nakoming van de verplichtingen uit de Overeenkomst door Cialona daardoor niet mogelijk is, zijn Partijen bevoegd de Overeenkomst te ontbinden, zonder dat er in dat geval een verplichting tot schadevergoeding bestaat.

14.4 Indien volbrenging van de Opdracht als gevolg van overmacht zodanig wordt vertraagd dat volbrenging van de Opdracht niet vóór de opening van het Event kan plaatsvinden, zijn Partijen bevoegd de Overeenkomst te ontbinden. Cialona heeft in dat geval recht op vergoeding van de door haar gemaakte kosten.

14.5 Indien Cialona bij het intreden van de periode van overmacht al gedeeltelijk aan haar verplichtingen uit de Overeenkomst heeft voldaan of slechts gedeeltelijk aan haar verplichtingen kan voldoen, is zij gerechtigd het reeds geleverde c.q. het leverbare deel afzonderlijk te factureren en is Opdrachtgever gehouden deze factuur te voldoen.

Artikel 15: Toepasselijk recht en bevoegde rechter 

15.1 Op deze Algemene Voorwaarden, op alle Overeenkomsten en de daaruit voortvloeiende of daarmee verband houdende rechtsverhoudingen tussen Partijen is Nederlands recht van toepassing.

15.2 De bevoegde rechter in het arrondissement Oost Brabant is bij uitsluiting bevoegd om van alle geschillen tussen Partijen kennis te nemen.

Menu